REGULAMIN

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki oraz zasady korzystania z usług Feel Good Fitness.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :

 1. Klubie – rozumie się przez to Feel Good Fitness Maciej Angielczyk,
  ul. Lipowa 3 c, 84-100 NIP 778-138-94-26
 2. 2. Członkowie Klubu oraz wszystkie inne Osoby korzystające z usług czy obiektów Klubu zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz do stosowania się do bieżących poleceń obsługi Klubu,
 3. Obiekty klubu – obiekty należące do MOKSiR w Pucku,
 4. Pomieszczenia klubu – pomieszczenia MOKSiR, w których odbywają się zajęcia.

§1

 1. Wszystkie osoby korzystające z usług klubu Feel Good Fitness Maciej Angielczyk zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Na zajęciach obowiązuje zmienne obuwie.
  3. Osoba korzystająca z grupowych zajęć sportowych jest zobowiązana do uiszczania opłat członkowskich na bieżąco.
  4. Wysokość opłat określa aktualny cennik który znajduje się na stronie www.feelgoodfitness.pl. W okresie na jaki abonament został wykupiony opłaty miesięczne dla klienta nie ulegają zmianie.
  5. W przypadku wykupienia karnetu wg aktualnego cennika:
  – Karnet posiada termin ważności określony przez aktualny cennik dostępny na stronie www.feelgoodfitness.pl.
  – Wykupiony karnet jest imienny i może z niego korzystać tylko jedna osoba.
  6. Klient ma możliwość rezerwacji grupowych zajęć sportowych – pierwszeństwo mają osoby posiadające karnet.
  7. W przypadku zajęć z dokonaną rezerwacją Klient ma obowiązek zgłoszenia nieobecności co najmniej do godziny 11:00 dnia w którym są zarezerwowane zajęcia, jeżeli zajęcia odbywają się do godziny 12:00 to wówczas do godziny 20:00 dnia poprzedzającego . W przypadku gdy klient nie odwoła zajęć zgodnie z powyższą zasadą, zajęcia te zostaną potraktowane jak odbyte i odliczone od aktualnego karnetu bez względy na brak obecności.
  8. Klient korzystający z pojedynczych wejść może zarezerwować tylko najbliższe zajęcia.
  9. Na żądanie osoby zainteresowanej Klub wystawia faktury na kwoty pobranych od niej należności.

§2

 1. Osoba korzysta z zajęć Feel Good Fitness na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług lub obiektów Klubu.
  2. Każdy osoba korzystająca z usług Feel Good Fitness jest zobowiązana posiadać aktualne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie Klubu wynikające ze złego stanu zdrowia.
  3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do Regulaminu.
  4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia osoby korzystającej z usług lub obiektów Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Każdy zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
  5. W przypadku ciąży, złego samopoczucia, jakichkolwiek wątpliwości Klienta – należy o tym poinformować obsługę Klubu i instruktora.

§3

 1. W obiekcie Klubu i wszystkich jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających i narkotyków. Zakazane jest również wnoszenie na teren Klubu alkoholu, środków odurzających i narkotyków a także przychodzenie do Klubu w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia narkotykami lub innymi substancjami odurzającymi.
  2. Osoby korzystające z Feel Good Fitness są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku na terenie Klubu oraz do niezakłócania innym osobom korzystania z usług i obiektów Klubu.
  3. Zabrania się przynoszenia do Klubu Feel Good Fitness przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.

§4

 1. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez obsługę Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź zamieszczonych lub udzielonych informacji.
  2. W czasie zorganizowanych grupowych zajęć sportowych należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.
  3. Zabrania się wykorzystywania przyrządów do ćwiczeń w sposób nieprzewidziany przez instruktorów Klubu lub niezgodny z ich przeznaczeniem.
  4. Podczas grupowych grupowych zajęć sportowych obowiązkowo należy korzystać z ręcznika treningowego.
  5. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na grupowe zajęcia sportowe z instruktorem punktualnie.
  6. Osoby korzystające z usług i obiektów Klubu zobowiązane są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego.

§5

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki lub skradzione ubrania lub/i przedmioty wartościowe, w szczególności za rzeczy pozostawione w salach ćwiczeniowych.

§6

 1. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub, a co za tym idzie do wykorzystania wizerunku Klienta znajdującego się na zdjęciu. Jeśli takie wykorzystanie wizerunku Klienta, w jego ocenie będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność, Klient powinien zgłosić ten fakt władzom Klubu, które zarządzą wycofanie zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym o Klubie. Wykorzystywanie zdjęć Klubu przez osoby trzecie bez zgody władz Klubu jest zabronione.

  Obowiązek informacyjny

  Administrator danych

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Feel Good Fitness Maciej Angielczyk, ul. Lipowa 3 c.       We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się na adres mailowy: maciejangielczyk@gmail.com

  Cel przetwarzania

  Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

  Podstawa przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe przetwarzam na podstawie zawartej między nami umowy (zakupu karnetu, pojedynczego wejścia).

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 pełnych lat kalendarzowych, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

  Odbiorcy danych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. urzędy). Są nimi również podmioty, które świadczą mi usługi (np. serwis oprogramowania, księgowe ).

  Prawa osób

  Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Komentowanie jest wyłączone